Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar

Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar

AHİ EVRAN  ÜNİVERSİTESİ

İnternet ve Yerel Ağ Servisleri Kullanım Yönergesi

Madde 1 – (1)Bu Yönergenin amacı; Ahi Evran Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet altyapısı ile bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemektir

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge,  internet kullanıcılarının Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) aracılığıyla internet erişimine ve yerel ağ kullanımına ilişkin biçim ve koşullar ile BAUM’ dan alınacak bilişim hizmetlerini düzenler.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin (h) bendine dayanarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1)  Bu Yönergede geçen;

 

a)    Rektörlük: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü

b)    Bilgisayar Ağı: Bilgisayarlar arasında veri/bilgi aktarımı ve etkileşimini sağlayan, geniş ve dar alanlar bütünlüğünde  fiziki ağ yapısı ile bunu destekleyen ve kullanımını gerçekleştirmeye yarayan tüm donanım ve yazılımların oluşturduğu sistemi,

c)    İnternet Altyapısı: Ulusal ve uluslararası bilgisayar ağı üzerinde tüm kullanıcı uçlarının adres yapılarını ve veri/bilgi iletişimi kurallarını içeren belirli protokoller ile etkileşimi ve iletişimini sağlayan bir sistemi,

d)    Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynakları: Mülkiyeti veya kullanım hakkı Ahi Evran Üniversitesine ait olan, Ahi Evran Üniversitesince satın alınan veya lisanslanan bilgisayar ağı, internet altyapısı, bilgisayar sistemi, donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tümünü,

e)    Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler: Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezleri, hastaneler), idari birimler (daire başkanlıkları, müdürlükler) ve spor-kültür-sosyal etkinliklerin yürütüldüğü birimleri,

f)     Esas Kullanıcılar: Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan Ahi Evran Üniversitesi akademik ve idari görevlerindeki kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile Ahi Evran Üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan kayıtlı tüm önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri,

g)    Diğer Kullanıcılar: Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanım hakkına sahip Esas Kullanıcılar dışındaki, özel veya tüzel kişiliğinde olup kullanım hakları ve biçimleri Rektörlük  tarafından belirlenen tüm kısıtlı veya geçici kullanım hakkı verilmiş kullanıcıları,

h)    Birincil Kullanım: Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yönetim ve hizmet sunumu faaliyetleri ile ilgili kullanımları,

i)  İkincil Kullanım: Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Birincil Kullanım dışındaki her türlü kullanımı,

j)  Bilişim Destek Hizmetleri: Ahi Evran Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kurulumu, kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile ilgili Rektörlükçe belirlenen yetki ve sorumluluk düzeylerinde  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetleri ifade eder.

Bilgisayar ağı ve internet kullanımı esasları

Madde 5 –

a)  BAUM, Ahi Evran Üniversitesi tüzel kişiliğini korumak ve sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanunlar ve bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kendisine bağlı tüm makinelerde gerek gördüğü anda her türlü hizmeti denetleyebilir, izleyebilir ve kısıtlayıcı önlemler alabilir. 

b) BAUM, kullanıcıların internet ortamındaki bazı zararlı sitelere erişimini engelleyebilir, denetleyebilir ve içerik yönünden bazı dosya tiplerinin ve programların (görüntü dosyaları, ses dosyaları, kazaa, e-donkey vb. programlar) kullanılmasına engel olabilir.

c) Sistem ve ağ güvenliğini tehdit edecek unsurların önlenmesi amacıyla, sadece BAUM’ de bulunan sunuculara (WWW sunucusu, FTP sunucusu, İleti (Posta) sunucusu vb.) yerleşke dışından erişim hakkı verilmiştir.

ç) E-posta hesap şifreleri ile ağ üzerindeki bilgisayarların paylaşım ve program kullanım şifreleri kullanıcıların ulaşmak istedikleri bilgilere erişim izinlerinin olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan bir kontrol aracıdır. Kullanıcı şifre seçerken, yeterli uzunlukta olmasına dikkat etmeli, hiç bir zaman herhangi bir sözlükte bulunabilecek bir sözcük seçmemeli, arada semboller kullanılmalı (@, $, ! ...), her hesap için ayrı bir şifre kullanılmalı, şifreler belli aralıklarla değiştirilmelidir. Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisinin olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını, başkasına kullandırmayacağını ve devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme kuşkusu dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendinin olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder. 

d) E-posta sunucusu hizmetinden yararlanan kullanıcılar için toplam kota 2000 MB, tek seferde gönderebileceği dosya boyutu 10 MB olarak belirlenmiştir. Kullanıcı isteğine göre bu değerlerin aşımı ve değiştirilmesi söz konusu değildir.

e) Herhangi bir nedenden dolayı Ahi Evran Üniversitesinden ayrılan kullanıcıların e-posta adresleri ayrıldıkları tarih itibarı ile altı(6) ay içerisinde otomatik olarak silinecektir. Bu süre içerisinde ayrılan personelin tedbir almaması durumunda sorumluluk tümüyle ayrılan personele aittir.

f) BAUM tarafından verilen e-posta servisinde ekler filtreden geçirilmekte, spam (istenmeyen ileti) ve virüs gönderen bilgisayarların IP adresleri bloklanmakta ve “.pif, .scr, .vbs” uzantılı e-posta ekleri otomatik olarak engellenmektedir. BAUM gerekli gördüğü hallerde bu dosya uzantılarını değiştirebilir veya yeni dosya uzantısı ekleyebilir.

g) Kullanıcıların, ileti gönderirken sorunlarla karşılaşmaması için yerleşke içinden bağlanırken Microsoft Outlook Express ya da Microsoft Outlook gibi yetenekli ve Üniversitemiz tarafından lisanslı programları kullanmaları daha uygun ve kullanıcının yararına olacaktır. Web ortamından erişilen Web-Mail servisi ise daha çok kampus dışındaki kullanıcıların kolaylıkla maillerini okuyabilmeleri amacıyla verilen bir hizmettir. Web-Mail yukarıda adı geçen programlarla aynı kategoride bir hizmet değildir.

ğ) Kullanıcılar yerleşke ağı içerisindeki bilgisayarlarında ve e-posta hesaplarında hukuki açıdan suç oluşturacak belgeler ile Hack/Crack temelli belgeler, kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama belgeleri, iftira mahiyetinde olan, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici her türlü doküman ve belgeyi barındıramazlar. 

h) Kullanıcılar başka bir sistemin e-posta sunucusunu veya başka bir kullanıcının e-posta hesabını, ilgili kişinin açık izni olmadan ileti gönderme amacıyla kullanamazlar. Kasıtlı olarak yetkisiz kullanım, başkalarının verilerini tahrip etme, kişisel bilgilere zarar verme, başkalarına ait çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çalışmalar yapma gibi etkinliklerde bulunamazlar, ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen iletiler gönderemezler.

ı) Kullanıcıların e-posta hesaplarında ve bilgisayarlarında yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluklar tümüyle kullanıcıya aittir.

i) Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazdan ve bu cihazlarla yapılan her türlü kural dışı hareketlerden sorumludur. Kullanıcının, Ahi Evran Üniversitesi ağı içindeki ya da dışındaki bir sisteme, ağ kaynağına veya servisine saldırı amaçlı (port tarama, paket dinleme vb.) uygulamalarla zarar verecek herhangi bir girişimde bulunması kesinlikle yasaktır.

j) Kullanıcılar, yerleşke ağı içerisinde belirlenen ağ merkezlerinin dışındaki uçlara, BAUM' nin bilgisi dışında Switch (Anahtar), Access Point, Yönlendirici (Router) ve benzeri  cihazlar takıp  uç çoklama işlemi yapamazlar. 

k) Kullanıcılar, birimleri içerisindeki ağ merkezinde ya da kendilerine ait olan uç arkasında IP çoğaltma işlemi yaparak, birçok bilgisayarı tek bir  bilgisayar üzerinden internete çıkaramaz ve bilgisayarlarına BAUM'nin belirlediği  IP grupları dışında IP numarası atayamazlar.

Kullanıcıların hak ve sorumlulukları

Madde 6 –(1) Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu belgede yer alan maddelere uyacağını kabul eder ve yükümlülüğünü üstlenir. Aksi yönde bir tutum belirlendiğinde yerel ağ, e-posta ve diğer kullanım haklarının sona erdirileceğinin ya da belirli bir süre durdurulacağının bilincindedir. Belirtilen kurallara uyulmadığında tüm  hukuki ve yönetimsel (idari) işlemlerden kullanıcılar kendileri sorumlu olurlar.

Birimlerin yetki ve sorumlulukları

Madde 7 – (1) Üniversitemize bağlı bulunan tüm birim (Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Merkez Müdürlükleri, Eşgüdüm Başkanlıkları ve İdari Yönetim Birimleri) yetkilileri, kendi kullanıcılarının bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alırlar.

Uygulama ve yaptırım        

Madde 8 – (1) Ahi Evran Üniversitesi internet kaynaklarını kullanıma sunan Birimler, yukarıda yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar;

a)      Kullanıcı sözlü ve yazılı olarak uyarılır,

b)     Kullanıcıya verilmiş kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır,

c)      Soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır.

            Diğer hususlar

Madde 9 – (1) BAUM, sektörde meydana gelebilecek yasal gelişmeler ve bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kullanım kurallarına ilişkin yeni düzenlemeler yapabilir.

Yürürlük      

Madde 10 – (1) Bu Yönerge, Ahi Evran Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme       

Madde 11 -  (1) Bu Yönerge hükümlerini  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.