Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14.12.2014 tarihli 29205 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliği ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin amaçları yönetmeliğin 5. Maddesinde ifade edildiği üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; 1. Kırsal göç başta olmak üzere iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve göçe ilişkin alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmak, 2. Kent sorunlarını araştırmaya, demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak olarak tespit edilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda merkezimiz iç ve dış göçler ile yerel yönetimler konusunda her türlü akademik çalışmaları faaliyet alanı içerisine almakta ve bununla beraber faaliyet alanı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok plan, program ve projeye öncülük etmek veya paydaş olma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.