Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik Değişikliği

Yönetmelik Değişikliği

9 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29557

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/12/2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi Rektörün onayından sonra Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen bir kişi olmak üzere, toplam 3 kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, oylamalar kapalı oy usulü ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/12/2014

29205