Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

Yönetmelik

4 Aralık 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29205

YÖNETMELİK

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Kırsal göç başta olmak üzere iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve göçe ilişkin alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmaktır.

(2) Kent sorunlarını araştırmaya, demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye’deki kırsal göç, iç ve dış göç olgu ve süreçlerini kapsayan çeşitli konularda araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

c) Amaçların gerçekleşmesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek.

d) Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

e) Gerektiğinde, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve uluslararası göç alanlarında gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak.

f) İç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.

g) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Ahi Evran Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

h) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ı) Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek.

i) Kent sorunları ve yerel yönetimler konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

j) Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak.

k) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak, internet ortamında bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

l) Yerel yönetimlere yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifika vermek.

m) Yerel yönetimlerin talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

n) Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu konularda öğrencilerin uygulamalara katılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü, yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu doğal üye olan müdür dâhil 3 kişiden oluşur. Diğer 2 üye çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oy ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla verilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararları almak,

b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.