Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 15.06.2014 tarih ve 29031 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Merkez Kurucu Müdürlüğüne Yrd.Doç.Dr. Erhan GÜNEŞ atanmıştır. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü'ne13.08.2020 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT atanmıştır.

Merkezin Amaçları

 1. Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.
 2. Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
 3. Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek meslekî bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
 4. İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.
 5. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.
 6. Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.
 7. Merkezin Faaliyet Alanları
 8. Üniversitenin öğrencilerine ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamak; uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek; uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek; uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 9. Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim imkânlarından yararlanma ve işbirliği taleplerini ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek.
 10. Uzaktan eğitimle ilgili sunucu/istemci altyapı örgütlenmesini, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını gerçekleştirmek; öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 11. ç) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim uygulamalarını, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.
 12. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.
 13. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek; ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 14. Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu kapsamda düzenlemek.
 15. Uzaktan eğitim yoluyla kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere verilecek eğitim derslerini/programlarını ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek.
 16. ğ) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.