Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Stratejik Plan

Stratejik Plan

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM), "Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi İle Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Sürdürmek" ve "Sosyal Sorumluluk Vizyonu İle Çevresel Ve Kültürel Duyarlılığı Gözeterek, Beklentiler Doğrultusunda Toplumsal Katkı Sağlamak" başlıklı amaçlara doğrudan hizmet etmektedir.

"Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi İle Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Sürdürmek" amacına, AESEM sertifika programları ve yetişkin eğitimi ile destek veriyor. Bu programlarla, yeterlilik temelli ve öğrenci merkezli eğitimi geniş kitlelere sunuyor.

"Sosyal Sorumluluk Vizyonu İle Çevresel Ve Kültürel Duyarlılığı Gözeterek, Beklentiler Doğrultusunda Toplumsal Katkı Sağlamak" amacına ise, AESEM'in düzenlediği seminerler ve atölyelerle katkıda bulunuyor. Bu faaliyetlerle toplumda hem kültürel hem de çevresel bilinci artırma hedefleniyor.

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM), "Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi İle Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Sürdürmek" ve "Sosyal Sorumluluk Vizyonu İle Çevresel Ve Kültürel Duyarlılığı Gözeterek, Beklentiler Doğrultusunda Toplumsal Katkı Sağlamak" amaçlarına yönelik hedeflere şu şekilde katkıda bulunmaktadır:

"Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi İle Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Sürdürmek" Amaçlı Hedefler:

  • AESEM, üniversitenin eğitim kalite güvencesinin kurumsallaşmasını destekleyerek model bir uygulama oluşturma hedefine katkıda bulunmaktadır.

  • Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirmede sürekli eğitim programları ile önemli bir rol oynamaktadır.

  • AESEM, örgün ve uzaktan eğitimde kullanılan öğrenme yönetim sistemlerini kurumsallaştırarak yeterlilik temelli ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir.

"Sosyal Sorumluluk Vizyonu İle Çevresel Ve Kültürel Duyarlılığı Gözeterek, Beklentiler Doğrultusunda Toplumsal Katkı Sağlamak" Amaçlı Hedefler:

  • AESEM, sosyal sorumluluk faaliyetlerini etkin bir şekilde yöneterek, bu faaliyetlerin sayısını artırmaktadır.

  • Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısını artırarak etkin yönetimi sağlamakta, topluma yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlemektedir.

  • Çevresel duyarlılık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürerek, bu alanda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmaktadır.

Bu hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerle AESEM, üniversitenin stratejik planındaki bu iki amaçta belirtilen hedeflere aktif bir şekilde katkı sağlamaktadır.

AMAÇ 1: EĞITIMDE YETERLILIĞE DAYALI KALITE GÜVENCE SISTEMI ILE ÖĞRENCI MERKEZLI EĞITIM-ÖĞRETIM FAALIYETLERINI SÜRDÜRMEK.
HEDEF 1.1:

Üniversitede uygulanan Eğitimde Kalite Güvence Sistemi’nin kurumsallaşması sağlanarak, Türkiye yükseköğretiminde model uygulama olarak tanıtımı yapılacaktır.

HEDEF 1.2:

Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilecektir.

HEDEF 1.3:

Örgün ve uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemi’nin kurumsallaşması sağlanarak, yeterlik temelli ve öğrenci merkezli eğitim uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

HEDEF 1.4:

Eğitim programlarının tasarımı, ulusal ve uluslararası standartları esas alan yeterlik temelli bir anlayışla şekillendirilecektir.

HEDEF 1.5:

Üniversitemizde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak için öğrencilerin yaşam kalitesi yükseltilecektir.

AMAÇ 2: BÖLGESEL KALKINMA VE IHTISASLAŞMA ODAKLI, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE, YENILIKÇI VE GIRIŞIMCI ARAŞTIRMA GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI YAPMAK.
HEDEF 2.1:

Ulusal ve uluslararası endekslerdeki bilimsel yayın sayısı artırılacaktır.

HEDEF 2.2:

Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma öncelikli olmak üzere araştırma ve laboratuvar altyapıları güçlendirilerek, lisansüstü programların sayıları artırılacaktır.

HEDEF 2.3:

Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma öncelikli olmak üzere AB, TÜBİTAK, BAP, Kalkınma Ajansı vb. kurumların desteklediği proje ve işbirliği artırılacaktır.

HEDEF 2.4:

Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.

HEDEF 2.5:

Fikrî ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model ve tasarım başvuru sayısı artırılacaktır.

AMAÇ 3: SOSYAL SORUMLULUK VIZYONU ILE ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL DUYARLILIĞI GÖZETEREK, BEKLENTILER DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK.
HEDEF 3.1:

Sosyal sorumluluk faaliyetleri etkin biçimde yönetilerek faaliyet sayısı artırılacaktır.

HEDEF 3.2:

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı artırılarak etkin yönetimi sağlanacaktır.

HEDEF 3.3:

Çevresel duyarlılığa yönelik faaliyetlerin sayısı artırılarak etkin yönetimi sağlanacaktır.

HEDEF 3.4:

Sağlık ve spor faaliyetlerinin sayısı artırılarak etkin yönetimi sağlanacaktır.

HEDEF 3.5:

Paydaş ilişkileri güçlendirilerek etkin yönetimi sağlanacaktır.

AMAÇ 4: ADALET VE LIYAKATE DAYALI, HESAP VEREBILIRLIK ILKESINE BAĞLI, DEĞIŞIMCI, KATILIMCI, SÜREKLI IYILEŞTIRME VE YENILIKÇI YAKLAŞIMA DAYALI YÖNETIM YAPISINI SÜRDÜRMEK.
HEDEF 4.1:

Yöneticilerin/çalışanların yetkinliklerini artırma ve kapasitelerini geliştirme amacıyla değişen mevzuata yönelik eğitimler verilecektir.

HEDEF 4.2:

Kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği artırılarak idari süreçlerin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

HEDEF 4.3:

Kurumsal aidiyeti güçlendirmek amacıyla personelin motivasyonu ve memnuniyet düzeyi artırılacaktır.