Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye Türkçesi Kurs İçerikleri

Türkiye Türkçesi Kurs İçerikleri

Programın Genel Amaçları

Programın amacı, yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere dinleme-okuma (alımlama), konuşma-yazma (üretim) süreçlerini kullanarak gerekli ortamlarda rahat bir şekilde etkileşimde bulunabilme becerilerini kazandırmaktır. Türkçe öğrenenlere Türk kültürünün temel unsurlarını tanıtmak ve bu unsurları onların kültürleri ile ilişkilendirerek kültürlerarası farkındalık oluşturmak Programın bir diğer amacıdır.

Programla öğrenenin;

1. Dinleme ve okuma yoluyla Türkçe anlama becerisinin geliştirilmesi,

2. Sözlü üretim, sözlü etkileşim ve yazma yoluyla Türkçe anlatma becerisinin geliştirilmesi,

 3. Türkçeyi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini bütüncül bir şekilde ve kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanması,

4. Türkçeye ait sözsüz iletişim becerilerini kazanması ve bunları iletişim süreçlerinde doğru kullanması,

5. Türkçe söz varlığını zenginleştirmesi,

6. Türk kültürünün yanı sıra kendi kültürü ve evrensel değerleri tanıması,

 7. Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerini tanıması, 8. Hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirmesi,

9. Disiplinlerarası bir yaklaşımla 21. yüzyıl becerilerini edinmesi

10.Akademik ve özel amaçlı Türkçe dil yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Yapısı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programında, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde yer alan dil yeterlikleri esas alınmıştır. Seviyelere ve becerilere göre kazanımların oluşturulmasında, kademelere göre tema izlencelerinin düzenlenmesinde aşağıda verilen tablodaki tanımlar esas alınmıştır.

 

 

Temel Dil Kullanımı

 

 

A1

Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (Örneğin nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa onlarla basit yollardan anlaşabilir.

A2

İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları (Örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

Bağımsız Dil Kullanımı

 

 

B1

Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.

B2

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları da anlayabilir. Kendini o denli akıcı ve anında ifade edebilir ki, anadili konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilmesi mümkündür. Kendini geniş bir konu alanında belirgin ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine değinebilir

Yetkin Dil Kullanımı

C1

Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir. Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir.

 

 

Seviyelere Göre Kazanım Listeleri

A1 Seviyesi Kazanım Listeleri

A1 Dinleme/İzleme Becerisi Kazanım Listeleri

1. Türk alfabesindeki harflerin karşılığı olan sesleri ayırt eder.

2. Selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayla ilgili temel kalıp ifadeleri tanır.

3. Yakın çevresindeki nesnelerin adını tanır.

4. Hava durumuyla ilgili temel kavram ve kalıp ifadeleri tanır.

5. Günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri bağlamdan hareketle tahmin eder.

6. Acil ve anlık ihtiyaçlarla ilgili temel kalıp ifadeleri tanır.

7. Toplumsal yaşam alanlarındaki ihtiyaç ve durumlara (alışveriş, sağlık, güvenlik vb.) ilişkin metinleri/ konuşmaları anlar.

8. Yaygın olarak kullanılan meslek adlarını belirler.

9. Günlük rutinlere ilişkin kısa konuşmaları anlar.

10. Temel soru ifadelerini tanır.

11. Tarih/zaman ifadelerini tanır.

12. Beden dilinden veya tonlamadan hareketle konuşmacının duygu durumunu (sinirli, mutlu, neşeli, üzgün vb.) belirler.

13. Ulaşım/ seyahat veya konaklamaya ilişkin temel bilgileri seçer.

14. Kutlama/tebrik/teşekkür/ davet veya taziye içerikli basit metinleri/konuşmaları anlar.

15. Yardım talebi/izin/ istek/ rica/özür içeren ifadeleri tanır.

16. Hobi veya ilgi alanlarına ilişkin basit metinleri/konuşmaları anlar.

17. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

18. Sayısal ifadeleri tanır.

19. Yakın gelecekle ilgili planların anlatıldığı konuşmayı anlar.

20. Dinleme amacını belirler.

 

 

A1 Sözlü Etkileşim Becerisi Kazanım Listeleri

1. Selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayla ilgili temel kalıp ifadeleri kullanır.

2.Karşılıklı konuşmalarda duruma uygun (teşekkür, temenni, kutlama vb.) kalıp ifadeleri kullanır.

3. Günlük ihtiyaçlara yönelik ifade ve kalıpları kullanır.

4. Yakın çevresindeki nesnelerin adını sorar/söyler.

5. Konuşmalarda temel soru ifadelerini kullanır.

6. Konuşma esnasında sorular sorar ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.

7. Kendisiyle ilgili konuşmalarda temel sorulara cevap verir.

8. İlgi alanına ve hobilerine ilişkin diyaloglar kurar.

9. Diyaloglarında akrabalık adlarını kullanır.

10. Günlük hayata ilişkin basit bilgilendirme/yönlendirme/uyarı cümleleri içeren diyaloglar kurar.

11. Diyaloglarında ölçü birimlerini kullanır.

12. Konuşmalarında tarih/zaman bildiren temel ifadeleri kullanır.

13. Duygu durumlarını ifade eden basit diyaloglar kurar.

14. İstek veya şikâyetlerini anlatan diyaloglar kurar.

15. Tahmin, plan veya tasarıların konuşulduğu diyaloglara katılır.

16. Yol ve adres tariflerine ilişkin basit diyaloglar kurar.

17. Konuşmalarında konum bildiren basit ifadeleri kullanır.

18. Hava durumu hakkında basit diyaloglar kurar.

19. Temel iletişim kalıplarını kullanarak bir telefon konuşması gerçekleştirir.

20. Meslekler ve özellikleri hakkındaki konuşmalara katılır.

 

 

A1 Sözlü Üretim Becerisi Kazanım Listeleri

1. Türk alfabesindeki harfleri sesletir.

2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

3. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime ve kalıp ifadeleri kullanır.

4. Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle tanıtır.

5. Konuşmalarında temel betimleyici ifadeleri kullanır.

6. Görsellerle ifade edilmiş mekânları/olayları/durumları basit cümlelerle anlatır.

7. Yakın çevresini basit cümlelerle tanıtır.

8. Konuşmalarında temel sayısal ifadeleri kullanır.

9. Günlük ihtiyaçlarla ilgili basit konuşmalar yapar.

10. Yaptığı bir iş (seyahat vb.) hakkında basit seviyede bilgi verir.

11. Kutlama/tebrik/teşekkür/davet/taziye içerikli basit konuşmalar yapar.

12. Aşina olduğu konularda (aile, çevre, şehir vb.) görsellerle desteklenmiş basit bir sunum yapar.

13. Plan/tasarı, tahmin veya hayallerini basit ifadelerle anlatır.

14. Konuşmalarında cümleleri olumlu ve olumsuz anlamlarıyla kullanır.

15. Hobilerine/ilgi alanlarına ilişkin kısa ve basit konuşmalar yapar.

16. Durum, kişi, canlı ve nesnelerle ilgili basit karşılaştırmalar yapar.

17. İstek veya şikâyetlerini anlatır.

18. Konuşma amacını belirler.

19. Konuşma amacına uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanır.

20. Bir olayı/durumu/işi oluş sırasına göre basit ifadelerle anlatır.

 

A1 Okuma-Anlama Becerisi Kazanım Listeleri

1. Türk alfabesindeki harfleri tanır.

2. Selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayla ilgili kelime ve kalıp ifadeleri tanır.

3. Günlük hayata/kişisel ihtiyaçlara yönelik temel kelime ve kalıp ifadeleri tanır.

4. Toplumsal yaşam alanlarında kullanılan kelime ve kalıp ifadeleri tanır.

5. Hava durumuyla ilgili kavram ve kalıp ifadeleri tanır.

6. Sayıları tanır.

7. Basit betimleyici ifadeleri tanır.

8. Temel soru ifadelerini tanır.

9. Temel soru kalıplarına yönelik bilgileri belirler.

10. Temel kişisel bilgileri belirler.

11. Temel akrabalık adlarını tanır.

12. Tarih/zaman ifadelerini tanır.

13. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ölçü birimlerini tanır.

14. Toplumsal yaşam alanlarındaki acil ihtiyaç ve durumlara (sağlık, güvenlik vb.) ilişkin metinleri anlar.

15. Yaygın meslek adlarını ve mesleklerin temel özelliklerini tanır.

16. Afiş, bilet, broşür, duyuru, ilan, menü vb. metinlerden temel /ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer.

17. Yardım talebi/izin/ istek/ rica/özür içeren ifadeleri tanır.

18. Ulaşım, seyahat, konaklamaya ilişkin temel bilgileri seçer.

19. Kutlama/davet/tebrik/teşekkür veya taziye içerikli basit metinleri anlar.

20. Okuma amacını belirler.

 

A1 Yazma Becerisi Kazanım Listeleri

1. Türk alfabesindeki harfleri doğru biçimde yazar.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri ve kalıp ifadeleri yazar.

3. Dinlediği kelime ve basit cümleleri yazar.

4. Yazılarında sayıları ve sayıların okunuşlarını kullanır.

5. Yazılarında tarih/zaman ifadelerini kullanır.

6. Yazılarında temel soru ifadelerini kullanır.

7. Temel kişisel bilgiler içeren formları doldurur.

8. Ulaşım, seyahat veya konaklamaya ilişkin basit formları doldurur.

9. Duygu durumlarını ifade eden basit metinler yazar.

10. Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle tanıtır.

11. Yakın çevresindekileri betimleyen basit metinler yazar.

12. Yazılarında cümleleri olumlu ve olumsuz anlamlarıyla kullanır.

13. Durumlara/günlük ihtiyaçlara yönelik listeler hazırlar.

14. Yol, yön ve adres tarifleri içeren basit metinler yazar.

15. Bir mesleği basit cümlelerle tanıtır.

16. Yazılarında konum bildiren basit ifadeleri kullanır.

17. Hobileriyle ilgili kısa metinler yazar.

18. Basit, kısa e-posta ve iletiler yazar.

19. Geçmiş olaylara ilişkin basit metinler yazar.

20. Yazma amacını belirler.

 

 

 

 

 

A2 Dinleme/İzleme Becerisi Kazanım Listeleri

1. Hava durumuyla ilgili bilgileri belirler.

2. Günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri bağlamdan hareketle tahmin eder.

3. Günlük ihtiyaçlara yönelik ifade ve kalıpları belirler.

4. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

5. Meslekler hakkındaki bilgileri belirler.

6. Temel soru kalıplarına karşılık gelen bilgileri belirler.

7. Bir şeyin/işin yapılışına ilişkin tarif ve yönergeleri takip eder.

8. Ürünlere veya hizmetlere ilişkin yönergeleri takip eder.

9. Sesli ve/veya görüntülü yönergeleri takip eder.

10. Akrabalık adlarını belirler.

11. Tarih/zaman ifadelerini tanır.

12. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ölçü birimlerini tanır.

13. Sesli iletilerden (anons, duyuru, reklam vb.) ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer.

14. Ulaşım/ seyahat veya konaklamaya ilişkin bilgileri seçer.

15. Haberlerdeki yer, kişi, konu/olay ve zamanla ilgili bilgileri ayırt eder.

16. Kutlama/tebrik/teşekkür/ davet veya taziye içerikli basit metinleri/konuşmaları anlar.

17. Hobi veya ilgi alanlarına ilişkin basit metinleri/konuşmaları anlar.

18. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

19. Sebep-sonuç/amaç-sonuç ilişkilerini belirler.

20. Olumlu ve olumsuz görüşleri ayırt eder.

 

A2 Sözlü Etkileşim Becerisi Kazanım Listesi

1. Tanışma ve tanıştırmayla ilgili diyaloglar kurar.

2. Karşılıklı konuşmalarda duruma uygun (teşekkür, temenni, kutlama vb.) kalıp ifadeleri kullanır.

3. Günlük ihtiyaçlara yönelik ifade ve kalıpları kullanır.

4. Uygun kelime ve kalıp ifadeleri kullanarak anlık gelişen durumlara yönelik diyaloglar kurar.

5. Resmî konuşmalara uygun kalıp ifadeleri kullanarak diyaloglar kurar.

6. Bir etkinlikle ilgili basit sorular sorar ve soruları cevaplar.

7. Konuşma esnasında sorular sorar ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.

8. Diyaloglarında betimleyici ifadeleri kullanır.

9. İlgi alanına ve hobilerine ilişkin diyaloglar kurar.

10. Günlük hayata ilişkin basit bilgilendirme/yönlendirme/uyarı cümleleri içeren diyaloglar kurar.

11. Diyaloglarında akrabalık adlarını kullanır.

12. Konuşmalarında tarih/zaman bildiren temel ifadeleri kullanır.

13. Diyaloglarında ölçü birimlerini kullanır.

14. Diyaloglarında temel sayısal ifadeleri kullanır.

15. Diyaloglarında onay/kabul/ret/ekleme ifadeleri kullanır.

16. Diyaloglarında öneri ifadeleri kullanır.

17. Günlük ihtiyaçlara/konulara ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.

18. Güncel olay veya haberlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.

19. Diyaloglarında karşılaştırmalara yer verir.

20. İhtiyacı olan bir konuda bilgi ve açıklama ister.

A2 Sözlü Üretim Becerisi Kazanım Listesi

1. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

2. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime ve kalıp ifadeleri kullanır.

3. Vurgu, tonlama ve duraklara dikkat ederek konuşur.

4. Konuşmalarında, sık kullanılan deyim ve kalıp ifadelere yer verir.

5. Gözlem ve izlenim içeren konuşmalar yapar.

6. Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle tanıtır.

7. Konuşmalarında temel betimleyici ifadeleri kullanır.

8. İlgi alanına giren bir mesleği tanıtır.

9. Görsellerle oluşturulmuş basit bir öyküleyici metni anlatır.

10. Bir olayı/durumu/işi oluş sırası ve mantık akışına göre anlatır.

11. Görsel ögelerle verilen bilgileri anlatır.

12. Konuşmalarında tarih/zaman bildiren temel ifadeleri kullanır.

13. Konuşmalarında ölçü birimlerini kullanır.

14. Yazılı/sözlü bir metni kendi cümleleriyle aktarır.

15. Yaşadığı veya şahit olduğu bir olayı anlatır.

16. Aşina olduğu konularda (aile, çevre, şehir vb.) görsellerle desteklenmiş basit bir sunum yapar.

17. Konuşmalarında onay/kabul/ret veya öneri ifadelerini kullanır.

18. Kişisel bakım ve ihtiyaçlarla ilgili konuşmalar yapar.

19. Konuşmalarında temel sayısal ifadeleri kullanır.

20. Yaptığı bir iş (seyahat vb.) hakkında basit seviyede bilgi verir.

 

A2 Okuma-Anlama Becerisi Kazanım Listesi

1. Günlük hayata ve kişisel ihtiyaçlara yönelik temel kelime ve kalıp ifadeleri tanır.

2. Toplumsal yaşam alanlarında kullanılan kelime ve kalıp ifadeleri tanır.

3. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

4. Günlük hayatta sık kullanılan deyimleri tanır.

5. Hava durumuyla ilgili bilgileri belirler.

6. Sayısal ifadeleri ayırt eder.

7. Temel soru kalıplarına yönelik bilgileri belirler.

8. Kişisel bilgileri içeren metinleri anlar.

9. Günlük hayattaki basit yönergeleri takip eder.

10. Bir şeyin/işin yapılışına ilişkin tarif ve yönergeleri takip eder.

11. Bir ürünün tanıtımı ve/veya kullanımıyla ilgili kısa ve basit metinlerdeki bilgileri sıralar.

12. Akrabalık adlarını tanır.

13. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bilgilendirici, yönlendirici, uyarıcı levha ve simgeleri tanır.

14. Basit betimleyici ifadeleri tanır.

15. Kişi, yer veya varlıklarla ilgili ayırt edici özellikleri belirler.

16. Tarih/zaman ifadelerini tanır.

17. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ölçü birimlerini tanır.

18. Toplumsal yaşam alanlarındaki acil ihtiyaç ve durumlara (sağlık, güvenlik vb.) ilişkin metinleri anlar.

19. Bilgisayar vb. teknolojik araçlardaki yönerge ve bildirimleri anlar.

20. Bilinen ve güncel konularda yazılmış kısa ve basit metinleri anlar.

 

 

A2 Yazma Becerisi Kazanım Listesi

1. Yeni öğrendiği kelimeleri ve kalıp ifadeleri yazar.

2. Dinlediği kelime ve basit cümleleri yazar.

3. Dinlediği kısa metinleri dikte eder.

4. Yazılarında yeni öğrendiği kelimeleri/kalıp ifadeleri kullanır.

5. Günlük hayata ilişkin tarih, zaman veya ölçü içeren basit metinler yazar.

6. Yazılarında temel soru ifadelerini kullanır.

7. Kişisel bilgileri içeren formları doldurur.

8. Kişisel bakım ve sağlıkla ilgili kısa ve basit metinler yazar.

9. Ulaşım, seyahat veya konaklamaya ilişkin basit formları doldurur.

10. Kutlama, tebrik/davet mesajları/metinleri yazar.

11. Tercih/teklif/ tavsiye veya uyarı içeren kısa metinler yazar.

12. Duygu durumlarını ifade eden basit metinler yazar.

13. Günlük rutinlerini basit cümlelerle yazar.

14. Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle tanıtır.

15. Olayları/durumları oluş sırasına göre yazar.

16. Temel niteleyicileri kullanarak betimleyici metinler yazar.

17. Günlük hayattaki durumlara uygun basit uyarı ve yönlendirme cümleleri yazar.

18. Durumlara/günlük ihtiyaçlara yönelik listeler hazırlar.

19. Yazılarında sayıları ve sayıların okunuşlarını kullanır.

20. Yazılarında ölçü birimlerini kullanır.

 

 

B1 Dinleme/İzleme Becerisi Kazanım Listeleri

1. Günlük ihtiyaçlara yönelik ifade ve kalıpları belirler.

2. Toplumsal yaşam alanlarındaki ihtiyaç ve durumlara (alışveriş, sağlık, güvenlik vb.) ilişkin metinleri/ konuşmaları anlar

3. Günlük konuşmalardaki temel deyimleri ve kalıp ifadeleri bağlamdan hareketle anlamlandırır.

4. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

5. Resmî konuşmalardaki temel kalıp ifadeleri tanır.

6. Mecazlı ifadeleri belirler.

7. Meslekler hakkındaki bilgileri belirler.

8. Bir şeyin/işin yapılışına ilişkin tarif ve yönergeleri takip eder.

9. Sesli ve/veya görüntülü karmaşık duyuru ve anonsları takip eder.

10. Kutlama/tebrik/teşekkür/ davet veya taziye içerikli basit metinleri/konuşmaları anlar.

11. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

12. Tercih/teklif/tavsiye/uyarı bildiren cümleleri ayırt eder.

13. Konuşmacının duygu durumlarını ayırt eder.

14. Türkçenin telaffuz özelliklerini fark eder.

15. Vurgu, tonlamadan kaynaklanan anlam farkını ayırt eder.

16. Onay, kabul, ret ve ekleme ifadelerini tanır.

17. Dinlediklerine ilişkin notlar alır.

18. Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

19. Kültürler arası karşılaştırmalar içeren konuşmalardaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

20. Sesli ve/veya görüntülü sosyal medya iletilerini takip eder.

 

 

B1 Sözlü Etkileşim Becerisi Kazanım Listesi

1. Günlük ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ayrıntılı diyaloglar kurar.

2. Uygun kelime ve kalıp ifadeleri kullanarak anlık gelişen durumlara yönelik diyaloglar kurar.

3. Resmî konuşmalara uygun kalıp ifadeleri kullanarak diyaloglar kurar.

4. Yanlış anlamaları veya hatalarını telafi edici kalıpları kullanır.

5. Konuşmalara uygun ifade ve kalıpları kullanarak katılır.

6. Diyaloglarında deyim ve mecazlı ifadeler kullanır.

7. Konuşma esnasında sorular sorar ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.

8. Diyaloglarında betimleyici ifadeleri kullanır.

9. Günlük diyaloglarda onay/kabul/ret/ekleme ifadeleri kullanır.

10. Diyaloglarında öneri ifadeleri kullanır.

11. Güncel olay veya haberlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.

12. İhtiyacı olan bir konuda bilgi ve açıklama ister.

13. Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar.

14. İhtiyacı olan herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama ister.

15. Toplumsal yaşam alanlarındaki durum ve sorunlara yönelik konuşmalara katılır.

16. Türk kültüründeki temel beden dili unsurlarını ve bunlara eşlik eden ifade kalıplarını kullanır.

17. Sözsüz iletişim unsurlarını konuşma amacına uygun biçimde kullanır.

18. Kültürel bağlamlara (gelenekler, kutlamalar, festival, taziye, anma vb.) uygun kalıp ifadeleri kullanarak diyaloglara katılır.

19. Kültürler arası karşılaştırmalar içeren diyaloglara katılır.

20. Kültürel bir öge/gelenek veya mekâna ilişkin konuşmalara katılır.

 

 

B1 Sözlü Üretim Becerisi Kazanım Listesi

1. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

2. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime ve kalıp ifadeleri kullanır.

3. Vurgu, tonlama ve duraklara dikkat ederek konuşur.

4. Konuşmalarında bağlama uygun mecazlı ifadeleri kullanır.

5. Gözlem ve izlenim içeren konuşmalar yapar.

6. Kendini ayrıntılı biçimde tanıtır.

7. Betimleyici ifadeler kullanarak konuşmalar yapar.

8. Meslekleri temel nitelikleriyle tanıtır.

9. Görsellerle oluşturulmuş basit bir öyküleyici metni anlatır.

10. Bir olayı/durumu/işi oluş sırası ve mantık akışına göre anlatır.

11. Görsel ögelerle verilen bilgileri anlatır.

12. Yazılı/sözlü bir metni kendi cümleleriyle aktarır.

13. Konuşmalarını doğrudan/dolaylı alıntılarla destekler.

14. Yaşadığı veya şahit olduğu bir olayı anlatır.

15. İlgi alanına giren bir konuda (gelenek, ülke, hobi vb.) görsellerle desteklenmiş sunum yapar.

16. Konuşmalarında onay/kabul/ret veya öneri ifadelerini kullanır.

17. Kutlama/tebrik/teşekkür/davet/taziye içerikli basit konuşmalar yapar.

18. Geçmiş veya gelecekle ilgili /kişi, durum, olay vb.) duygu ve düşüncelerini anlatır.

19. Bir konu hakkındaki duygu veya düşüncelerini/görüşlerini örneklendirir.

20. Bir olay veya duruma ilişkin deneyim ve izlenimlerini anlatır.

 

 

B1 Okuma-Anlama Becerisi Kazanım Listesi

1. Toplumsal yaşam alanlarında kullanılan kelime ve kalıp ifadeleri tanır.

2. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

3. Bir uzmanlık alanıyla ilgili terim ve kalıp ifadeleri anlar.

4. Bağlamdan hareketle mecazlı ifadeleri ve kalıpları anlamlandırır.

5. Resmî veya özel yazışmalardaki kelime ve kalıp ifadeleri belirler.

6. Sayısal ifadeleri ayırt eder.

7. Talimat içeren yönlendirmeleri takip eder.

8. Kullanım kılavuzlarındaki yönlendirmeleri takip eder.

9. Kişi veya varlıklarla ilgili ayırt edici özellikleri belirler.

10. Karmaşık betimleyici ifadeleri belirler.

11. Bilgisayar vb. teknolojik araçlardaki yönerge ve bildirimleri anlar.

12. Tutarlılık unsurlarını belirler.

13. Karmaşık metinlerdeki karşılaştırma unsurlarını belirler.

14. Aynı konuda yazılmış metinleri içerik açısından karşılaştırır.

15. Metin içi ve/veya metinler arası karşılaştırmalar yapar.

16. Mesleklerle ilgili özellikleri belirler.

17. Karmaşık bilgiler içeren duyuru, ilan, afiş/broşür veya reklam metinlerinden ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer.

18. Metinlerdeki örtük iletileri belirler.

19. Bir haber metnindeki yer, kişi, konu/olay ve zamanla ilgili bilgileri belirler.

20. Görsellerle oluşturulmuş bir metindeki iletileri belirler.

 

 

B1 Yazma Becerisi Kazanım Listesi

1. Dinlediği kısa metinleri dikte eder.

2. Yazılarında yeni öğrendiği kelimeleri/kalıp ifadeleri kullanır.

3. Öz geçmiş formu doldurur.

4. Kişisel bakım ve sağlıkla ilgili kısa ve basit metinler yazar.

5. Ulaşım, seyahat, konaklamaya ilişkin formları doldurur.

6. Kutlama, tebrik/davet mesajları/metinleri yazar.

7. Kültürel bağlama uygun kutlama ve tebrik mesajları/metinleri yazar.

8. Tercih/teklif/ tavsiye veya uyarı içeren kısa metinler yazar.

9. Betimleyici metinler yazar.

10. Bilgilendirme amaçlı kısa tanıtım yazıları yazar.

11. Günlük hayata dair konularda sorular hazırlar, sorulara cevap verir.

12. Haber metinleri yazar.

13. Taslak oluşturarak metinler yazar.

14. Sosyal medya, günlük/blog metinleri yazar.

15. Karşılaştırmaya dayalı metinler yazar.

16. Meslekleri karşılaştıran metinler yazar.

17. Görsellerle oluşturulmuş öyküleyici bir metni kendi cümleleriyle yazar.

18. Görsellerle desteklenmiş bilgilendirici ve tanıtıcı kısa metinler hazırlar.

19. Sebep-sonuç/amaç-sonuç cümleleri kurar.

20. Çizgi hikâyeler veya karikatürlerdeki boş bırakılan konuşma balonlarını doldurur.

 

B2 Dinleme/İzleme Becerisi Kazanım Listeleri

1. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

2. Mecazlı ifadeleri belirler.

3. Resmî konuşmalardaki kalıp ifadeleri tanır.

4. Gürültülü ortamlarda gerçekleşen karmaşık duyuru ve anonsları takip eder.

5. İlgi veya ihtiyacına yönelik bilimsel bir sunumu takip eder.

6. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

7. Öyküleyici/edebî metinlerin konusunu ve ana düşüncesini belirler.

8. Olay ve bilgileri zamansal veya mantıksal olarak sıralar.

9. Dinlediğini/izlediğini içerik, anlatım ve beden dili açısından değerlendirir.

10.Dinleyeceklerinin/izleyeceklerinin içeriğine ilişkin tahminlerde bulunur.

11. Metinlerdeki anahtar kelimeleri belirler.

12. Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

13. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

14. İlgi alanına giren yayınları takip eder.

15. Mizahi metinlerin iletisini belirler.

16. Konuşmacının anlatım tutumunu (alaycı, ironik veya eleştirel) belirleyen ifadeleri ayırt eder.

17. İlgi veya uzmanlık alanına ilişkin bir söyleşiyi/dersi veya konuşmayı takip eder.

18. Dinlediklerine ilişkin notlar alır.

19. Mizahi ifadelerin anlamlarını belirler.

20. Dinleme amacını belirler.

 

 

B2 Sözlü Etkileşim Becerisi Kazanım Listesi

1. Uygun kelime ve kalıp ifadeleri kullanarak anlık gelişen durumlara yönelik diyaloglar kurar.

2. Resmî ve diplomatik ortamlara uygun kalıp ifadeleri kullanır.

3. Yanlış anlamaları veya hatalarını telafi edici kalıpları kullanır.

4. Konuşmalara uygun ifade ve kalıpları kullanarak katılır.

5. Diyaloglarında deyim ve mecazlı ifadeler kullanır.

6. Konuşma esnasında sorular sorar ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.

7. Bir tartışmaya, uygun soru ve yönlendirmelerle başkalarının da katılımını sağlar.

8. Gerekli durumlarda yeniden yapılandırarak ayrıntılı sorular sorar.

9. Diyaloglarında öneri ifadeleri kullanır.

10. Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar.

11. İhtiyacı olan herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama ister.

12. Sözsüz iletişim unsurlarını konuşma amacına uygun biçimde kullanır.

13. Kültürel bağlamlara (gelenekler, kutlamalar, festival, taziye, anma vb.) uygun kalıp ifadeleri kullanarak diyaloglara katılır.

14. Kültürler arası karşılaştırmalar içeren diyaloglara katılır.

15. Kültürel bir öge/gelenek veya mekâna ilişkin konuşmalara katılır.

16. Afiş/broşür veya reklam metinlerinin dili veya içeriği hakkındaki konuşmalara katılır.

17. Gerekçelendirerek günlük hayata ilişkin (özür dileme, şikâyet, telafi etme vb.) diyaloglara katılır.

18. Bir tartışmada görüşlerini gerekçeleriyle ifade eder.

19. Kendisinden bilgi istenen konuşmalara (anket, mülakat vb.) katılır.

20. Diyaloglarında karşılaştırmalara yer verir.

 

 

B2 Sözlü Üretim Becerisi Kazanım Listesi

1. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

2. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime ve kalıp ifadeleri kullanır.

3. Vurgu, tonlama ve duraklara dikkat ederek konuşur.

4. Bir metni uygun vurgu ve tonlamayla seslendirir.

5. Konuşmalarında bağlama uygun mecazlı ifadeleri kullanır.

6. Gözlem ve izlenim içeren konuşmalar yapar.

7. Betimleyici ifadeler kullanarak konuşmalar yapar.

8. Bir olayı/durumu/işi oluş sırası ve mantık akışına göre anlatır.

9. Görsel ögelerle verilen bilgileri anlatır.

10. Yazılı/sözlü bir metni kendi cümleleriyle aktarır.

11. Konuşmalarını doğrudan/dolaylı alıntılarla destekler.

12. Kurgusal/hayali durum veya olaylara ilişkin konuşur.

13. İlgi alanına giren bir konuda (gelenek, ülke, hobi vb.) görsellerle desteklenmiş sunum yapar.

14. İlgi alanına giren bir konuda grafik, diyagram, tablo vb. kullanarak sunumlar yapar.

15. Konuşmalarında onay/kabul/ret veya öneri ifadelerini kullanır.

16. Dilek ve pişmanlık ifadelerini kullanarak geçmiş olaylar/durumlar hakkında konuşur.

17. Bir olay veya durumla ilgili tahmin/öneri/çıkarım içeren konuşmalar yapar.

18. Geçmiş veya gelecekle ilgili /kişi, durum, olay vb.) duygu ve düşüncelerini anlatır.

19. Bir konuyu olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendiren konuşmalar yapar.

20. Konuşmalarında gerekçelendirme ifadelerini kullanır.

 

B1 Okuma-Anlama Becerisi Kazanım Listesi

1. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

2. Bir uzmanlık alanıyla ilgili terim ve kalıp ifadeleri anlar.

3. Bağlamdan hareketle mecazlı ifadeleri ve kalıpları anlamlandırır.

4. Resmî veya özel yazışmalardaki kelime ve kalıp ifadeleri belirler.

5. Talimat içeren yönlendirmeleri takip eder.

6. Kullanım kılavuzlarındaki yönlendirmeleri takip eder.

7. Karmaşık betimleyici ifadeleri belirler.

8. Tutarlılık unsurlarını belirler.

9. Karmaşık metinlerdeki karşılaştırma unsurlarını belirler.

10. Aynı konuda yazılmış metinleri içerik açısından karşılaştırır.

11. Metin içi ve/veya metinler arası karşılaştırmalar yapar.

12. Karmaşık bilgiler içeren duyuru, ilan, afiş/broşür veya reklam metinlerinden ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer.

13. Reklam metinlerinin ayırt edici dil özelliklerini belirler.

14. Metinlerdeki örtük iletileri belirler.

15. Görsellerle oluşturulmuş bir metindeki iletileri belirler.

16. Kişisel veya resmî yazışmalarla iletilen mesajlardaki ayrıntıları belirler.

17. Yorum ve değerlendirmeleri ayırt eder.

18. Gerekçelendirilmiş görüş ve önerileri belirler.

19. Kişisel bilgi ve görüş isteyen/bildiren metinleri (röportaj, anket vb.) anlar.

20. Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

 

B2 Yazma Becerisi Kazanım Listesi

1. Yazılarında yeni öğrendiği kelimeleri/kalıp ifadeleri kullanır.

2. Amacına uygun öz geçmiş yazar.

3. Kültürel bağlama uygun kutlama ve tebrik mesajları/metinleri yazar.

4. Ayrıntılı betimleyici metinler yazar.

5. Bilgilendirme veya değerlendirme içeren tanıtım metinleri yazar.

6. Günlük hayata dair konularda sorular hazırlar, sorulara cevap verir.

7. Haber metinleri yazar.

8. Taslak oluşturarak metinler yazar.

9. Sosyal medya, günlük/blog metinleri yazar.

10. Karşılaştırmaya dayalı metinler yazar.

11. Bir metni bağlama uygun biçimde tamamlar.

12. Öyküleyici metinler yazar.

13. Kurmaca metinler yazar.

14. Bağlayıcıları kullanarak nesne/yer/durum veya olaylarla ilgili görüşlerini anlatan metinler yazar.

15. Yazılarında öneri ifadelerini kullanır.

16. Bir konuya ilişkin görüş ve önerilerini gerekçeleriyle anlatan metinler yazar.

17. Yorum ve değerlendirmeler içeren metinler yazar.

18. Bir sorunun çözümüne ilişkin öneriler içeren metinler yazar.

19. Resmî yazışmalarda uygun kalıp ifadeleri kullanır.

20. Biçim ve içerik özelliklerine dikkat ederek resmî yazılar (dilekçe vb.) yazar.

 

C1 Dinleme/İzleme Becerisi Kazanım Listeleri

1. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

2. Mecazlı ifadeleri belirler.

3. Resmî konuşmalardaki kalıp ifadeleri tanır.

4. Gürültülü ortamlarda gerçekleşen karmaşık duyuru ve anonsları takip eder.

5. Sesli ve/veya görüntülü haberlerdeki örtük iletilere ilişkin çıkarım yapar.

6. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

7. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirler.

8. Konuşmacının duygu durumlarını ayırt eder.

9. Türkçenin telaffuz özelliklerini fark eder.

10. Vurgu, tonlamadan kaynaklanan anlam farkını ayırt eder.

11. Bir diyalogdaki giriş, konuşmayı sürdürme, yönlendirme ve sonlandırmaya yönelik kalıp ifadeleri belirler.

12. Olay ve bilgileri zamansal veya mantıksal olarak sıralar.

13. Metindeki bilgileri sınıflandırır.

14. Dinleyeceklerinin/izleyeceklerinin içeriğine ilişkin tahminlerde bulunur.

15. Sesli ve/veya görüntülü sosyal medya iletilerini yorumlar.

16. Kültürler arası karşılaştırmalar içeren konuşmalardaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

17. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

18. Argo ifadelerin anlamlarını belirler.

19. Dinlediğini/izlediğini içerik, anlatım ve beden dili açısından değerlendirir.

20. Dinleme amacına uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanır.

 

C1 Sözlü Etkileşim Becerisi Kazanım Listesi

1. Resmî ve diplomatik ortamlara uygun kalıp ifadeleri kullanır.

2. Yanlış anlamaları veya hatalarını telafi edici kalıpları kullanır.

3. Konuşmalara uygun ifade ve kalıpları kullanarak katılır.

4. Diyaloglarında deyim ve mecazlı ifadeler kullanır.

5. Bilimsel bir sunum veya konuşma esnasında kendisine yöneltilen sorulara cevap verir.

6. Bir tartışmaya, uygun soru ve yönlendirmelerle başkalarının da katılımını sağlar.

7. Gerekli durumlarda yeniden yapılandırarak ayrıntılı sorular sorar.

8. Diyaloglarında öneri ifadeleri kullanır.

9. Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar.

10. İhtiyacı olan herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama ister.

11. İlgi ve ihtiyaçlarına yönelik akademik bilgi alışverişinde bulunur.

12. Sözsüz iletişim unsurlarını konuşma amacına uygun biçimde kullanır.

13. Kültürel bağlamlara (gelenekler, kutlamalar, festival, taziye, anma vb.) uygun kalıp ifadeleri kullanarak diyaloglara katılır.

14. Kültürler arası karşılaştırmalar içeren diyaloglara katılır.

15. Kültürel bir öge/gelenek veya mekâna ilişkin konuşmalara katılır.

16. İstek veya şikâyetlerini anlatan diyaloglar kurar.

17. Afiş/broşür veya reklam metinlerinin dili veya içeriği hakkındaki konuşmalara katılır.

18. Bir tartışmada görüşlerini gerekçeleriyle ifade eder.

19. Yüz yüze veya iletişim araçlarını kullanarak kişisel veya mesleki görüşmeler gerçekleştirir.

20. Diyaloğa uygun (giriş, sürdürme, yönlendirme, sonlandırma) ifadeler kullanır.

 

 

C1 Sözlü Üretim Becerisi Kazanım Listesi

1. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

2. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime ve kalıp ifadeleri kullanır.

3. Bir metni uygun vurgu ve tonlamayla seslendirir.

4. Gözlem ve izlenim içeren konuşmalar yapar.

5. Konuşmalarını doğrudan/dolaylı alıntılarla destekler.

6. Kurgusal/hayali durum veya olaylara ilişkin konuşur.

7. Akademik konulara ilişkin görsellerle (grafik, diyagram, tablo, resim vb.) desteklenmiş sunumlar yapar.

8. Dilek ve pişmanlık ifadelerini kullanarak geçmiş olaylar/durumlar hakkında konuşur.

9. Bir olay veya durumla ilgili tahmin/öneri/çıkarım içeren konuşmalar yapar.

10. Geçmiş veya gelecekle ilgili /kişi, durum, olay vb.) duygu ve düşüncelerini anlatır.

11. Bir konu, durum veya olaya ilişkin yorumlarını içeren konuşmalar yapar.

12. Bir konuyla ilgili görüşlerini gerekçelendirerek açıklar.

13. Karşılaştırmalar içeren konuşmalar yapar.

14. Plan/tasarı/tahmin veya hayallerini uygun ifadeleri kullanarak anlatır.

15. Kişisel gelişimine (kariyer, meslek, yetenek vb.) ilişkin planlarını anlatır.

16. Konuşmalarında mizahi ögeler kullanır.

17. Güncel gelişmeler hakkında konuşmalar yapar.

18. Bilimsel konulara ilişkin öneri/tespit veya çıkarım içeren konuşmalar yapar.

19. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

20. Konuşmalarında ikna edici yöntem ve teknikleri kullanır.

 

C1 Okuma-Anlama Becerisi Kazanım Listesi

1. Söz varlığı unsurlarını bağlamdan hareketle anlamlandırır.

2. Bir uzmanlık alanıyla ilgili terim ve kalıp ifadeleri belirler.

3. Bağlamdan hareketle mecazlı ifadeleri ve kalıpları anlamlandırır.

4. Edebî metinlerdeki örtülü anlamları, göndermeleri belirler.

5. Edebî metinlerdeki söz sanatlarını belirler.

6. Resmî veya özel yazışmalardaki kelime ve kalıp ifadeleri belirler.

7. Talimat içeren yönlendirmeleri takip eder.

8. Kullanım kılavuzlarındaki uzun ve karmaşık talimatları uygular.

9. Karmaşık betimleyici ifadeleri belirler.

10. Tutarlılık unsurlarını belirler.

11. Karmaşık metinlerdeki karşılaştırma unsurlarını belirler.

12. Metin içi ve/veya metinler arası karşılaştırmalar yapar.

13. Karmaşık bilgiler içeren duyuru, ilan, afiş/broşür veya reklam metinlerinden ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer.

14. Metinlerdeki örtük iletileri belirler.

15. Kişisel veya resmî yazışmalarla iletilen mesajlardaki ayrıntıları belirler.

16. Yorum ve değerlendirmeleri ayırt eder.

17. Kişisel bilgi ve görüş isteyen/bildiren metinleri (röportaj, anket vb.) anlar.

18. Herhangi bir etkinliğe ilişkin eleştiri/yorum veya değerlendirme ifadelerini ayırt eder.

19. Tartışmacı metinlerdeki iddiaları, destekleyici ve karşıt görüşleri ayırt eder.

20. Bir metnin akışını ve anlam bütünlüğünü sağlayan ifadeleri belirler.

 

C1 Yazma Becerisi Kazanım Listesi

1. Yazılarında yeni öğrendiği kelimeleri/kalıp ifadeleri kullanır.

2. Amacına uygun öz geçmiş yazar.

3. Ayrıntılı betimleyici metinler yazar.

4. Bilgilendirme veya değerlendirme içeren tanıtım metinleri yazar.

5. Taslak oluşturarak metinler yazar.

6. Sosyal medya, günlük/blog metinleri yazar.

7. Karşılaştırmaya dayalı metinler yazar.

8. Bağlama uygun kelimeleri seçerek cümleler oluşturur.

9. Bir metni bağlama uygun biçimde tamamlar.

10. Kurmaca metinler yazar.

11. Yazılarında öneri ifadelerini kullanır.

12. Bir konuya ilişkin görüş ve önerilerini gerekçeleriyle anlatan metinler yazar.

13. Yorum ve değerlendirmeler içeren metinler yazar.

14. Bir sorunun çözümüne ilişkin öneriler içeren metinler yazar.

15. Resmî yazışmalarda uygun kalıp ifadeleri kullanır.

16. Biçim ve içerik özelliklerine dikkat ederek resmî yazılar (dilekçe vb.) yazar.

17. Ayrıntılı e-posta ve iletiler yazar.

18. Dilek ve pişmanlık ifadelerini kullanarak geçmiş olaylara/durumlara ilişkin metinler yazar.

19. Geleceğe yönelik tahminler/çıkarımlar içeren metinler yazar.

20. Günlük hayata ilişkin karmaşık bir süreci (oturma izni alma, iş/burs başvurusunda bulunma vb.) basamaklarıyla açıklayan metinler yazar.

 

 

Seviyelere Göre Dil Yapıları Listesi

Dil Seviyesi

Dil Bilgisi İçeriği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

Alfabe (Harflerin seslendirilmesi, büyük ve küçük yazımları, kelime içinde seslendirilmesi)

Ünlü ve ünsüz ayrımı

Ünlü (kalın ve ince) ve ünsüzlerin (sert ve yumuşak) özellikleri

Ünlü uyumu + çokluk eki

Ünsüz uyumu + bulunma eki (-DA) + var/yok

Ünsüz yumuşaması + y yönelme hâli (emir kipi)

Ünlü düşmesi (belirtme hâli + basit sıfatlar vurgusuz orta hece ünlüsü)

Şahıs ve işaret zamirleri

Bu ne/kim? , O ne/kim?

Bu, şu, o, burası, şurası, orası

İyelik ekleri

İlgi Zamiri (Benimki…)

Basit emir cümleleri

İstek/dilek I. çekim (Haydi okuyalım…)

Ek fiil geniş zaman (ülke, milliyet, meslek, durum, yaş) + mI? / değil

Hâl ekleri-fiil ilişkisi

İsim tamlaması

İsim tamlaması + hâl eki > fiil (zamir n’si)

Şimdiki zaman + ünlü daralması

-mA olumsuzluk eki

Basit adlaştırmalar (-mAk istiyorum/ -mAyI seviyorum)

Geçmiş ve gelecek zaman eklerinin I. çekimi

Zaman zarfları (dün, bugün, yarın; önce, şimdi, sonra), sıklık zarfları

Karşılaştırma yapıları: -DAn, daha, -DAn daha …

Üstünlük derecesi: en

-DAki

-DAn -A kadar

-dAn beri, -dır

Yapım ekleri: -lI/-sIz

Bağlaçlar: ile (vasıta ve bağlama), ve, ama, çünkü

Sıralama sayıları: birinci, ikinci, üçüncü…

Saat kaç? (Tam ve yarım saatler)

Temel soru kelimeleri (5N1K), hangi

-DAn önce/sonra

-(y)Abil (izin) + geniş zaman

Sayılar

Temel betimleyiciler

-cA/ -A göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Gelecek zaman + zaman zarfları

Görülen geçmiş zaman + zaman zarfları

Duyulan geçmiş zaman + zaman zarfları

Geniş zaman + sıklık zarfları

Zamirler, zamir +ki (Benimki)

Sıfatlar

Zarflar

Gereklilik kipi (-mAn gerek, -mAk zorunda, -mAk gerek, -mAk lazım)

Şart kipi

Yeterlik fiili (yetenek, tahmin, olasılık)

Bağlaçlar (hem … hem, ne… ne, veya, belki, ya…ya)

-mAdAn önce

-DIkTAn sonra

Gibi, kadar (Benzetme)

-cA, -A göre

bu yüzden / bu sebeple

-An (sıfat fiil)

Basit adlaştırmalar (-mAyI seviyorum…)

-mAk için, -mAk üzere, mAsI için

dA bağlacı

Mesela, örneğin

Doğrudan/dolaylı anlatım (diye sormuş)

Ünlemler

 

 

 

 

 

 

B1

Hikâye birleşik zaman çekimleri

Şart birleşik zaman çekimleri

Yeterlik fiili + zaman ekleri

İsim çekimi (-dI, -mIş, -sA)

İsim fiiller (-mA, -mAk, -Iş) +…-mAyI … -mAyA tercih ederim, -mAktAnsa… -mAyI

tercih ederim, -mAsInA rağmen)

Sıfat fiiller (-dIk), -DIk + iyelik, -AcAk + iyelik, -mIş

Zarf fiiller (-Ip, -ArAk, -IncA, [-(y)ken], -mAdAn, -A…-A, -r… -mAz)

Doğrudan ve dolaylı anlatım

Edat ve bağlaçlar (Keşke, eğer, -sA bile, gibi, göre, sanki, kadar, için, üzere, -A doğru, -A

karşın/rağmen, -A karşı, -A değin, -A dek, -dAn dolayı, -dAn başka, ile, yalnız, ancak,

sadece, fakat, ne var ki, ise, yanı sıra, ayrıca, aksine, hariç, öncelikle, artık, itibaren,

dolayısıyla)

Fiillerde etkenlik ve edilgenlik

 

 

 

 

B2

Rivayet birleşik zaman çekimleri

Sıfat fiiller (-Ar, -mAz, -AsI)

Zarf fiiller (-AlI, -dIkçA, -mAksIzIn, -cAsInA, -DIğIndA)

Edat ve bağlaçlar (oysaki, halbuki, meğerse, mademki, ne var ki, sanki, veyahut, ile, lakin,

dahi, ki, öyleyse, oysa, yeter ki, hatta, bilakis, bari, bundan böyle, şayet, takdirde)

Kelimede yapı

Birleşik fiiller

Fiillerde işteşlik ve ettirgenlik

 

C1

Cümlenin ögeleri, cümlede vurgu

Cümle türleri

Yazım ve noktalama kuralları

Anlatım bozuklukları

 

Eğitim Ortamı ve Materyaller

Türkçe öğretiminde eğitim ortamının işlevselliği kadar materyallerin de ekonomik, kullanışlı ve işlevsel olması önemlidir. Dil öğretiminde etkili şekilde kullanılabilecek materyaller; hikâye kitapları, hikâye kartları ve kuklalar, panolar, tuvalet kâğıdından düğmeye kadar her türlü artık materyaller, resimli kartlar, fotoğraflar vb. gerçek yaşam materyalleridir. Gelişimsel özellikleri doğrultusunda somut, gerçek, doğal, tüm duyulara hitap eden materyallerin sunumu önemlidir.